Tegenwind is een initiatief van Alain Grootaers en Jakobien Huisman om ‘wetenschappers’ aan het woord te laten die een andere kijk hebben op de coronacrisis en hoe ermee om te gaan. Op zich is daar niets mis mee, alleen blijken de argumenten en redeneringen van deze ‘wetenschappers’ helemaal niet zo wetenschappelijk onderbouwd.Sloppenwijken India (minuut 14’50’’)

Bewering Brokken:

In de sloppenwijken van India heerst 55% groepsimmuniteit en een IFR (infection fatality rate*) van slechts 0,07% (dankzij minder hygiëne, intergenerationeel samenleven). In middenklasse ligt de IFR 4x hoger en is er een groepsimmuniteit van 16%. Hij klaagt hiermee de maatregelen aan die ervoor zorgen dat we door overhygiëne onze immuniteit aantasten.  Jakobien gaat zelfs zover om te zeggen dat Covid-19 een soort welvaartsziekte is. Brokken antwoordt daarop dat Covid-19 inderdaad meer slachtoffers lijkt te maken in landen met onze levensstandaard.

* Infection fatality rate = verhouding aantal doden ten opzichte van totaal aantal besmette personen

De oversterftecijfers van India laten vermoeden dat de tol in de sloppenwijken veel hoger is dan officieel werd geteld. De IFR ligt in de sloppenwijken inderdaad lager dan bij de middenklasse in India ondanks de hoge besmettingsgraad, maar dat is deels te wijten aan de relatief jonge bevolking daar (wegens lage levensverwachting). Maar dat die IFR 4x lager zou liggen dan in de niet-sloppenwijken  en dat dat zo is omwille van opgebouwde groepsimmuniteit door gebrek aan maatregelen en hygiëne valt sterk te betwijfelen.

Deze stelling staat trouwens in contrast met zijn eerdere bewering dat een gezonde levensstijl helpt om immuniteit op te bouwen. De levensstijl in de Indiase sloppenwijken kan je nauwelijks gezond noemen.

En dan is er ook zijn opmerking later in de aflevering, nl. dat hij altijd gezegd heeft dat in Brussel de meeste slachtoffers bij de allochtone bevolking vielen wegens slechtere socio-economische omstandigheden en intergenerationeel samenwonen. Hoe valt dit te rijmen met zijn stelling dat er in India net om die redenen meer groepsimmuniteit was en een beduidend lagere IFR? Niet de eerste noch de laatste keer dat de man zichzelf tegenspreekt, hier zelfs in een tijdspanne van minder dan 30 minuten.

Hieronder vindt u een artikel en een studie die de zaken in de sloppenwijken van India heel anders voorstellen. Om u tijd te besparen zetten we hieronder de voornaamste zaken uit het artikel  en de studie op een rijtje.

Uit het artikel : What data about excess deaths reveal about Mumbais class divide (Sept 2021)

https://scroll.in/article/1005383/covid-19-what-data-about-excess-deaths-reveals-about-mumbais-class-divide

 • Op basis van geregistreerde overlijdens en de daaruit resulterende oversterfte blijkt dat India weldegelijk hard getroffen werd door de pandemie en dat het Indiase overheidsverhaal dat het land bespaard bleef op het absurde af is.
 • In Mumbai werden er officieel 11.116 Covid-doden geregistreerd, dat terwijl er 22.000 meer overlijdens geregistreerd werden dan verwacht.
 • Als men zich baseert op de oversterftecijfers in plaats van op de officiële Covid-overlijdens, dan ligt de IFR in de sloppenwijken rond de 0,26% (bijna vier keer hoger dan het cijfer  van 0.07% dat Brokken aanhaalt) en in de niet-sloppenwijken rond de 0,47% (en dus zeker niet 4x hoger dan in sloppenwijken, zoals Brokken beweert).
 • Slechts 30% van de oversterftecijfers werd in de sloppenwijken toegeschreven aan Covid-19, in de niet-sloppenwijken was dat 60%, wat wijst op een sterke onderregistratie van Covid-doden in de sloppenwijken. Realistischer is te stellen dat zowel sloppen- als niet-sloppenwijken hard getroffen werden door de pandemie.
 • Artikel eindigt met de opmerking dat men zich moet afvragen waarom er zo’n hoge onderregistratie van Covid-doden was in de sloppenwijken.

Uit de Preprint van studie : Estimating COVID-19 infection fatality rate in Mumbai during 2020 (Sept 2021)

https://www.medrxiv.org/content/10.1101/2021.04.08.21255101v2

 • Dit is de studie die aantoont dat er hoogstwaarschijnlijk een aanzienlijke onderregistratie was van Covid-doden in de sloppenwijken en legt uit hoe de IFR herberekend werd op basis van de oversterftecijfers.
 • De studie geeft een eerste aanzet tot verklaring van de onderregistratie in de sloppenwijken, namelijk minder toegang tot gezondheidszorg en testmogelijkheden.

Conclusie

Brokkens bewering dat Covid-19 minder slachtoffers maakte in de Indiase sloppenwijken omdat de mensen zich daar niet aan maatregelen hielden en zo een groepsimmuniteit opbouwden, staat in schril contrast met de oversterftecijfers die daar werden geregistreerd. Het gaat hier duidelijk om een onderregistratie van Covid-doden. Iedereen met gezond verstand kan zien dat dit virus een ware ravage aanricht als je het laat betijen. Brokken doet wat hij altijd doet, nl. cherry picking. Hij haalt cijfers uit een studie en geeft daar zijn eigen interpretatie aan. In dit geval zijn van de pot gerukte bewering dat overhygiëne en maatregelen in de Westerse maatschappijen resulteren in verminderde immuniteit en in een hogere dodentol dan in bijvoorbeeld de Indiase sloppenwijken. De meer evidente verklaring, nl onderregistratie in die arme wijken, negeert hij volledig.


Afrika (minuut 16’40”)

Bewering Brokken:

In Afrika vielen er tot nu toe minder doden omdat zij 60 à 70% kruisimmuniteit hebben tegen coronavirussen.

Uit het artikel: Five reasons why Covid-19 has been less deadly than elsewhere (Oct 2020)

https://www.bbc.com/news/world-africa-54418613

Redenen die in dit artikel worden aangehaald om de beperkte impact van Covid-19 in Afrika te verklaren:

 • Snelle en harde maatregelen vanaf eerste gevallen (grenzen gesloten)
 • Bevolking stond massaal achter de maatregelen (handen wassen, afstand, mondmaskers)
 • Jonge bevolking en weinig rusthuizen
 • Betere klimatologische omstandigheden

Uit het artikel: Why has Covid-19 had less of an impact in Africa? (Aug 2021)

https://qz.com/africa/2049407/why-has-covid-19-had-less-of-an-impact-in-africa/

Dit artikel vermeldt ook de kruisimmuniteit als bijkomende factor.

Conclusie

Kruisimmuniteit kan een rol spelen, maar is zeker niet de enige laat staan de belangrijkste factor zoals Brokken zo stellig beweert. Helaas heeft Afrika veel ervaring met infectieziekten en zijn zij het gewoon om snel in actie te schieten en strenge maatregelen op te leggen om de besmettelijke ziekte in te dammen. De bevolking daar weet hoe belangrijk die maatregelen zijn en volgen die zonder problemen op. Ook hier weer gebruikt Brokken zijn favoriete wetenschappelijke methode: cherry picking.


Efficiëntie vaccins (minuut 28’58’’)

Bewering Brokken:

vaccins zijn niet meer efficiënt tegen al die mutanten (ondertussen 15.000 mutaties verder), maar dat mag niet gezegd worden.

De vaccins mogen dan misschien aan efficiëntie verliezen naarmate de tijd verstrijkt, ze beschermen voorlopig wel nog tegen alle varianten. Al zijn ze minder efficiënt wat besmetting met de Delta-variant betreft, ze beschermen wel  tegen hospitalisatie en overlijden. Een boosterprik kan de duurtijd van de efficiëntie verlengen. 

Hieronder vindt u aantal links met informatie over de efficiëntie van de Covid-vaccins:

https://www.nature.com/articles/d41586-021-02261-8

https://www.healthline.com/health-news/heres-how-well-covid-19-vaccines-work-against-the-delta-variant#Vaccines-vs.-Delta-variant

Het volstaat te kijken naar de sterftecijfers en de vaccinatiegraad van de landen om te zien dat de vaccins weldegelijk efficiënt zijn. Hieronder vindt u de kaart van Europa met op ene de sterftecijfers (rode kaart) en op de andere de vaccinatiegraad (groene kaart). Het is duidelijk dat de meeste Covid-doden vallen in de landen met de laagste vaccinatiegraad. Meer info en uitleg hierover vindt u in het artikel van RTBF via de link onder de kaarten.

Tegenwind aflevering 1 - fig 1
Tegenwind aflevering 1 - fig 2

https://www.rtbf.be/info/societe/detail_en-europe-les-pays-ou-le-covid-19-est-aujourd-hui-le-plus-meurtrier-sont-aussi-les-moins-vaccines?id=10857279&fbclid=IwAR1MjB70I9b6zHWijltoHGMuD8OKjRvHlju8z6In7BMDbUIMSaxxa4RTpKE

Conclusie

Vaccins zijn nog steeds efficiënt, ook tegen varianten. Waar Brokken zijn informatie haalt om het tegendeel te beweren, is ons een raadsel. Het volstaat om om je heen te kijken in België om te zien dat we staan waar we nu staan dankzij de vaccins.


Florida / Great Barrington Declaration (minuut 30’)

Bewering Brokken:

de Great Barrington Declaration (Focused protection waarbij men de zwakkeren beschermt en de rest van de samenleving vrij laat), dat is de weg om te volgen. DeSantis (gouverneur Florida) heeft advies van de wetenschappers achter de GBD gevolgd en Florida open gelaten. Geen lockdown, geen mondmaskerplicht en “met succes”.

Wie het nieuws uit Florida wat gevolgd heeft, weet dat de Florida-aanpak helemaal geen succesverhaal is. 

Uit het artikel: If Florida were a country, where would it rank in fighting COVID? (Sept 2021)

https://www.tampabay.com/opinion/2021/09/02/if-florida-were-a-country-where-would-it-rank-in-fighting-covid-editorial/

Als je Florida als een land zou beschouwen en het zou vergelijken met andere landen, dan heeft het de dubieuze eer die ranglijst aan te voeren met het hoogste aantal doden ter wereld, ongeacht het tijdsbestek. 

Tegenwind aflevering 1 - fig 3

Uit het artikel: Florida is the only state where more people are dying of COVID now than ever before. What went wrong? (Aug 2021)

https://news.yahoo.com/florida-is-the-only-state-where-more-people-are-dying-of-covid-now-than-ever-before-what-went-wrong-090001893.html

Dit artikel maakt de vergelijking tussen de toestand en maatregelen in Californië en die in Florida, twee invloedrijke staten die elke een eigen Covid-aanpak hadden. Een kleine samenvatting voor u:

 • Californië hanteerde strengere maatregelen dan Florida en de situatie is er ondanks de Delta-variant opvallend beter dan in Florida.
 • Californië kan iets betere vaccinatiecijfers voorleggen, maar dit kan het verschil niet verklaren.
 • Het lijken vooral de maatregelen te zijn, en dan vooral de mondmaskerplicht in Californië, die de gunstigere situatie in Californië verklaren. Het zijn niet zo zeer de mondmaskers zelf die het verschil maken, maar wel het behoedzamere gedrag dat ermee gepaard gaat.
 • De houding van de overheid, in het geval van Florida gourverneur DeSantis, speelt een belangrijke rol met hoe mensen met het virus omgaan. De neerbuigende houding van DeSantis t.o.v. mondmaskerplicht en andere maatregelen, vertaalt zich weldegelijk in een nonchalantere omgang met het virus, met de desastreuze cijfers als gevolg.

Wat de Great Barrington Declaration betreft, verwijzen we graag naar onderstaande website, waar een aantal wetenschappers uitleggen waarom “Focused Protection” geen haalbare kaart was/is.

https://www.sciencemediacentre.org/expert-reaction-to-barrington-declaration-an-open-letter-arguing-against-lockdown-policies-and-for-focused-protection/

We zetten de voornaamste argumenten nog eens even voor u op een rijtje:

 • het is onmogelijk om de kwetsbare mensen op een praktische, veilige en betrouwbare manier en gedurende een lange periode af te sluiten van de wereld. 
 • er bestaat geen kader om te bepalen wie tot de kwetsbare groep behoort
 • de strategie gaat volledig voorbij aan de zware gevolgen van long Covid, waarmee gezonde mensen geconfronteerd worden, die op het eerste zicht niet tot de kwetsbare groep behoren.
 • hopen op groepsimmuniteit blijkt een illusie te zijn, want immuniteit neemt af met de tijd en herinfectie is mogelijk. Zonder vaccinatie is groepsimmuniteit zo goed als onmogelijk.

Conclusie

De Great Barrington Declaration lijkt vooral op papier een succes, maar is in de praktijk volledig onhaalbaar, tenzij je bereid bent een hoge tol aan “collateral damage” (onschuldige slachtoffers) te aanvaarden. Bovendien is groepsimmuniteit een illusie zonder vaccinatie.

De aanpak van de coronacrisis in Florida is helemaal geen succes te noemen, zoals Jakobien en Sam beweren, maar heeft tal van vermijdbare doden op het geweten. Gouverneur DeSantis deed er helemaal geen goed aan zich te laten adviseren door de opstellers van de GBD.

Geen idee waarom Brokken en Huisman Florida als succesverhaal aanhalen, terwijl de cijfers hen zo duidelijk ongelijk geven.


Beademing op Intensieve Zorgen (minuut 37’28’’)

Bewering Brokken:

Iedereen heeft de perceptie, als het woord ‘intensieve’ wordt uitgesproken, dat iedereen daar op zijn buik ligt en geïntubeerd is. En dat is ook niet waar. Afhankelijk van de periodes heb je 5 tot 15 procent van de patiënten die op intensieve liggen die effectief beademd worden. De rest van die 85 procent van de mensen dat daar ligt, liggen daar eigenlijk gewoon ter monitoring.

Deze bewering van Brokken werd reeds gefactcheckt door Factcheck Vlaanderen en weerlegd.

Uit het artikel: Diensten intensieve zorg zwaarder belast dan Sam Brokken beweert

De cijfers die Sam Brokken noemt, sporen niet met die van andere bronnen. Prof. Dr. Philippe Jorens, hoofd van de dienst intensieve zorgen van het UZA, spreekt ook met klem het beeld tegen dat op intensieve zorg mensen zouden hebben gelegen die er eigenlijk niet thuis hoorden. Het idee dat ziekenhuizen met gemak de extra patiënten aankunnen die er zouden komen bij vrije viruscirculatie, is in tegenspraak met de cijfers van Sciensano, internationale studies en met de ervaring van professor Philippe Jorens.

https://factcheck.vlaanderen/factcheck/diensten-intensieve-zorg-zwaarder-belast-dan-sam-brokken-beweert


Alternatieve therapieën en medicijnen oa Ivermectine (minuut 50’00’’)

Bewering Brokken:

Dankzij behandeling met Ivermectine daalt de mortaliteit met 70% 

Deze bewering van Brokken werd reeds gefactcheckt door Knack in juni 2021 en als ‘eerder onwaar’ bestempeld. De conclusie was: “Volgens een Facebookpost die linkt naar een artikel op de Nederlandse website Xandernieuws zou het aantal coronadoden in India en Mexico spectaculair zijn gedaald door het toedienen van het medicijn ivermectine aan covidpatiënten. Dat causaal verband is echter niet aangetoond. Uit een Mexicaans onderzoek is wel gebleken dat het gebruik van ivermectine (en twee andere medicijnen) de kans op ziekenhuisopname bij covidpatiënten verminderde, maar de manier waarop dat onderzoek werd gevoerd kreeg nogal wat kritiek en de resultaten werden nog niet bevestigd.” U vindt hieronder de link naar deze factcheck.

https://www.knack.be/nieuws/factcheck/factcheck-geen-bewijs-dat-ivermectine-aantal-coronadoden-in-india-en-mexico-spectaculair-deed-dalen/article-longread-1745511.html

Wat de resultaten van het onderzoek naar het effect van ivermectine betreft, daar zijn ondertussen artikels over verschenen die wijzen op de ondermaatse kwaliteit van de uitgevoerde studies, met foute gegevensverwerking en mogelijks zelfs fraude.

Uit het artikel:  Ivermectin: How false science created a Covid ‘miracle’ drug (Oct 2021)

De voorstanders voor het gebruik van ivermectine verwijzen graag naar een aantal wetenschappelijke studies en beweren vaak dat dit bewijs wordt genegeerd of in de doofpot gestopt. Maar een onderzoek door een groep onafhankelijke wetenschappers roept ernstige twijfel op over de studies.

Ondertussen blijkt dat een derde van de 26 grote proeven met het geneesmiddel voor gebruik bij Covid ernstige fouten of tekenen van mogelijke fraude vertonen. Geen van de overige proeven toont overtuigend bewijs van de effectiviteit van ivermectine.

https://www.bbc.com/news/health-58170809

Uit het artikel: Huge study supporting ivermectin as Covid treatment withdrawn over ethical concerns (July 2021)

De Elgazzar studie was een van de grootste en veelbelovendste studies die aantoonde dat ivermectine Covid-patiënten kan helpen, en is vaak aangehaald door voorstanders van het geneesmiddel als bewijs van de doeltreffendheid ervan. Dit ondanks een peer-reviewed paper dat in juni in het tijdschrift Clinical Infectious Diseases werd gepubliceerd en waarin werd vastgesteld dat ivermectine “geen haalbare optie is om COVID-19 patiënten te behandelen”.

https://www.theguardian.com/science/2021/jul/16/huge-study-supporting-ivermectin-as-covid-treatment-withdrawn-over-ethical-concerns

Conclusie

Zoals vele vaccintegenstanders probeert Brokken de zaak van alternatieve geneesmiddelen zoals ivermectine te bepleiten. Brokken baseert zich daarvoor op de resultaten van een studie die ondertussen werd ingetrokken na de vaststelling dat deze ernstige fouten bevatte  en er zelfs mogelijks fraude werd gepleegd. Het percentage van 70% dat Brokken aanhaalt, wordt nergens bevestigd. In tegendeel, een peer gereviewde studie stelt dat ivermectine hoegenaamd geen effect had op de mortaliteit en dus niet in aanmerking komt als alternatief geneesmiddel. U vindt de link naar dat onderzoek hieronder.

https://academic.oup.com/cid/advance-article/doi/10.1093/cid/ciab591/6310839


The Great Reset (minuut 58’56’’)

Bewering Brokken:

De crisis wordt in stand gehouden om de economische herstart (The Great Reset) door te drukken. Doel van de maatregelen was de bevolking “compliant” maken voor alles wat er nu komt.

Hier begeeft Brokken zich op het terrein van complotdenken. 

Schwab en Malleret schreven het boek “Covid-19, The Great Reset” naar aanleiding van de coronapandemie en het boek schetst een toekomstbeeld met veel vermoedens en ideeën over hoe de wereld er na de pandemie uit zou kunnen zien en misschien zou moeten zien. 

Complotdenkers geven het boek van Schwab en Malleret echter een heel andere interpretatie. Volgens hen werd de pandemie opzettelijk gecreëerd om zo een grote economische herstart door te voeren en een totalitair, al dan niet communistisch, regime in te voeren.

Brokken gaat niet zover als te stellen dat de pandemie opzettelijk werd gecreëerd, maar beweert wel dat de crisis in stand gehouden wordt om die herstart door te drukken. Hij neem dus wel een deel van het complotdenken over. Bovendien gaat hij mee in de idee dat de bevolking wordt klaargestoomd om mee te gaan in “alles wat er nu komt”. Vermoedelijk verwijst Brokken hier naar het afglijden richting een dystopie van sociaal kredietsysteem, waar vele complotdenkers het zo vaak over hebben.

Uit de research paper: De Grote Reset als complottheorie? (Feb 2021)

“Veel complotdenkers geloven dat de coronapandemie opzettelijk is gecreëerd door de financiële elite en wereldleiders, zodat zij de grote reset versneld kunnen uitvoeren. Het plan daarbij zou zijn om wereldwijd economische controle te kunnen uitoefenen via het invoeren van een totalitair regime. Zo’n economisch systeem naar socialistische of zelfs communistische snit zou knechting van alle burgers ten behoeve van de elite betekenen.”

https://www.researchgate.net/publication/349767863_De_Grote_Reset_als_complottheorie

Uit het artikel: What is the Great Reset – and how did it get hijacked by conspiracy theories? (June 2021)

In de handen van een diverse groep online activisten is de Great Reset getransformeerd van een oproep om mensen aan te moedigen na te denken over een duurzame toekomst, tot een sinister complot tegen de mensheid.

Deze samenzweringstheorieën begonnen vooral online te circuleren toen een video viral ging waarin de Canadese premier Justin Trudeau tijdens een VN-bijeenkomst in september zei dat de pandemie een kans bood voor een “reset”. Het is onduidelijk of hij daarmee het WEF-plan bedoelde.

Maar volgens sommigen was zijn toespraak het bewijs dat de wereldleiders de pandemie gebruiken als voorwendsel om een reeks socialistische en milieubeleidsmaatregelen in te voeren.

Duizenden Donald Trump-aanhangers beweerden dat een overwinning van de heer Trump bij de verkiezingen in november de enige kans was om het zogenaamde geheime complot te verijdelen.

De meeste verhalen die rond de Grote Reset worden gepromoot zijn niet nieuw. Deskundigen zeggen dat soortgelijke ideeën over de opkomst van een totalitaire wereldregering al sinds de jaren zestig de ronde doen onder de verzamelnaam Nieuwe Wereldorde, die zelf weer is afgeleid van samenzweringstheorieën uit de 18e eeuw.

Complotdenkers herverpakken de ideeën van de Great Reset en voegen er nieuwe ongefundeerde beweringen uit het Covid-tijdperk aan toe – bijvoorbeeld over hoe vaccins “microchips bevatten” en mensen “tot slaaf maken”.

Het aanpassingsvermogen en de nauwe banden met het verhaal over de Nieuwe Wereldorde maken het waarschijnlijk dat de samenzweringstheorie de pandemie zal overleven.

We zien dat nu al gebeuren in de hele discussie over het probleem van de klimaatverandering. Online-activisten die het bestaan van klimaatverandering ontkennen, maken vaak gebruik van de Great Reset theorie om initiatieven op het gebied van duurzaamheid en hernieuwbare energie af te doen als een elite-agenda om controle op de bevolking te verwerven.

https://www.bbc.com/news/blogs-trending-57532368


Conclusie

We begrijpen niet dat Brokken, als de wetenschapper die hij beweert te zijn, meegaat in zo’n vergevorderde vorm van complotdenken. Hij doet het in de Tegenwind-aflevering heel voorzichtig, omdat hij heel goed weet dat hij zich op glad ijs begeeft. Toch merken we dat hij volledig meegaat in het complot want volgens hem wordt de bevolking via de maatregelen volgzaam gemaakt en klaargestoomd voor wat nog komen gaat. Wat dat dan wel mag zijn, daar blijft hij zoals het een goede complottist betaamt redelijk vaag over. Onvoorstelbaar dat iemand met zo’n achtergrond, meestapt op een trein van wantrouwen tegenover wetenschap, deskundigen en feiten. Dat hij zo makkelijk in de val trapt van een complot dat al sinds de jaren 60 in omloop is, zij het in het in een licht andere vorm, maakt dat hij alle geloofwaardigheid als wetenschapper verliest.

Categorieën: Weerlegd

1 reactie

Externe stukken – Tegenwindmolen · 11 november 2021 op 00:09

[…] Tegenwind – aflevering 1: Sam Brokken […]

Reacties zijn gesloten.