Opinie

Antwoord op de tekst “Tegentegenwindmolen” die Sam Brokken schreef op 15 februari 2022.
(Een gearchiveerde versie is hier te vinden)

We verwelkomen met plezier elke discussie over de maatregelen en de wetenschappelijke evidentie erachter. Echter moet deze discussie wel correct verlopen: op basis van de correcte cijfers, juist geciteerde referenties en volgens de kwaliteitscriteria die in de wetenschap gehanteerd worden.

We zijn dan ook blij dat Sam Brokken toegeeft dat er in zijn uiteenzetting voor de parlementaire commissie fouten stonden en met zijn recente post lijkt aan te geven dat hij zonder vooringenomenheid en op een correcte manier te werk wil gaan. We verwachten dan ook dat Sam Brokken ook de fouten uit zijn sociale-mediaposts, die reeds uitgebreid besproken werden op onze website zal toegeven, eens hij de tijd vindt om deze posts op onze website door te nemen.

Binnen Tegenwindmolen blijven we het uiteraard ook zelf belangrijk vinden om op een wetenschappelijke en integere manier te werk te gaan. Wetenschap werkt daarbij niet door elkaar met studies te bestoken tot iemand overstag gaat of tot iemand de meeste studies heeft verzameld die het gelijk aantonen maar door alle studies rond een bepaalde onderzoeksvraag in ogenschouw te nemen, methodologisch ten opzichte van elkaar af te wegen en op die manier tot een (weliswaar voorlopige) conclusie te komen.

Binnen een groot deel van de website, focussen we op de methodologie, het correct citeren van studies en proberen we te verduidelijken waarom bepaalde conclusies die worden getrokken op basis van het geciteerde onderzoek niet correct zijn.

Hier en daar gingen we in weerwoord door enkele tegenstudies aan te halen. We geven daarbij niet het perfecte voorbeeld van hoe wetenschap werkelijk te werk gaat. Het geeft een vertekend beeld waar we natuurlijk niet graag aan willen bijdragen; wetenschap werkt niet door wederzijds te schermen met beperkte aantallen studies en tegenstudies die uit vele duizenden uitgekozen worden om een standpunt te onderbouwen.

Wanneer wij tegenstudies aanhaalden wilden we vooral aantonen hoe gemakkelijk de stellingen van Tegenwind te weerleggen zijn met andere studies, en hoe het aanhalen van enkele studies niet zomaar gezien hoort te worden als ijzersterke bewijsvoering.

De studies die zij aanhalen zijn niet de enige studies, andere kunnen het omgekeerde aantonen.

We willen iedereen ook aanmoedigen om ons op een wetenschappelijke manier met inhoudelijke kritiek te blijven prikkelen. Een ontkenning van het verschil in effectiviteit en efficaciteit, zoals in de tegentegenwindmolenpost van Sam Brokken, hoort daar niet bij. Dat deelnemers van de efficaciteit- en effectiviteit-studies beide met het virus geconfronteerd worden in de echte wereld is namelijk niet zo relevant voor het verschil.

Studies naar efficaciteit kenmerken zich bijvoorbeeld doordat deelnemers aan deze studies specifiek geselecteerd worden voor de studie en at random worden toegewezen aan ofwel de testgroep ofwel de placebogroep. Op die manier tracht men optimaal te controleren voor storende variabelen die de testresultaten kunnen beïnvloeden.

De effectiviteit gaat men na in de totale populatie die niet aan bepaalde selectiecriteria voldoet. Men vergelijkt daarbij gevaccineerden versus niet-gevaccineerden en kan niet garanderen dat het vaccin in de meest optimale omstandigheden werd toegediend. Daardoor is de effectiviteit altijd lager dan de efficaciteit. Het is overigens absurd dat iemand met wat natte-vingerwerk aanhaalt dat een effectiviteit van 20% tot 40% betekent dat men nooit een efficaciteit van 50% bereikt. Om dat te kunnen stellen moet men niet alleen weten welke factoren het verschil tussen de efficaciteit en de effectiviteit kunnen verklaren (onmogelijk) maar ook voor elke factor precies weten hoeveel impact die heeft of in statistische termen hoeveel variantie deze precies verklaart.

In een kritiek die vaak geformuleerd wordt, worden we aangemoedigd om ook de GEMS eens te checken. Deze kritiek werd o.a. in een PNWS-artikel geformuleerd maar werd nogmaals door Sam Brokken aangehaald. Die kritiek begrijpen wij niet zo goed. Waarom wordt die vraag precies aan ons gesteld? Is dat dan niet exact wat men met Tegenwind beoogt te doen? Is, volgens die critici, de commentaar van Tegenwind, het Wintermanifest en andere critici op het beleid dan niet goed genoeg? We zijn in ieder geval blij dat men zodanig onder de indruk is van onze kwaliteiten dat men ons aanmoedigt om ook de GEMS-adviezen te factchecken. Ook wij vinden een kritische check van de GEMS-adviezen belangrijk. Het ontbreekt ons als groep echter aan tijd om ook dit nog op ons te nemen. Het werk dat we nu doen gebeurt in onze vrije tijd en we kunnen dus niet iedereen factchecken.

We kozen ervoor om dit wel voor Tegenwind te doen. Als kritische burgers waren we initieel erg geïnteresseerd in wat zij te zeggen hadden, temeer omdat zij beweren veel van hun claims ook wetenschappelijk te onderbouwen. Bij een kritische lezing van hun boodschappen merkten we echter dat artikels en bepaalde boodschappen uit artikels selectief werden voorgesteld, dat bepaalde conclusies niet konden worden gemaakt op basis van de methodologie, of zaken op een andere manier werden voorgesteld. Hierdoor beseften we al gauw dat ze niet waarmaken wat ze zeggen te doen: de consensus rond corona op deftig onderbouwde wijze in vraag stellen.

In een context waar heel wat mensen op zoek zijn naar accurate informatie vinden we het nodig om onze bevindingen publiekelijk te maken. We proberen daarbij zoveel mogelijk informatie te delen en direct door te linken naar bronnen waarop we steunen. Op die manier hopen we mensen aan te moedigen om ons niet zomaar op ons woord te geloven maar zelf de nodige opzoekingen te doen en ook ons te controleren, zoals dat ook in het wetenschappelijk proces gebeurt.

Niemand van ons wil een podium, niemand van ons wil opgeworpen worden als de grote held. Ons enige doel is om correcte informatie te verspreiden. Omdat onze boodschap met bronnen ondersteund wordt, en men ons dus direct kan controleren, vinden we onze achtergrond niet relevant om geloofwaardigheid op te bouwen.


Kopie op Archive.org van de tekst van Sam Brokken

Categorieën: Opinie